Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi Městským Tylovým divadlem v Kutné Hoře, Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora, IČO 44696159, Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr, vložce číslo 1191 (dále jen „Provozovatel“).

2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na kulturní představení provozované Provozovatelem.

3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

4. Pro smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

 

2. Vysvětlení pojmů

1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně prodávajícího.

3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

 

3. Koupě vstupenky 

1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Provozovatele, kdy při platbě na pokladně Provozovatele obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách prodávajícího: www.divadlo-kutnahora.cz

2. Při koupi vstupenky na pokladně provozovny Provozovatele vybírá zákazník z  dosud volných vstupenek nebo si vstupenku může nezávazně rezervovat přes internet a poté zaplatit a vyzvednout na pokladně Provozovatele. Platnost rezervace je stanovena Provozovatelem. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím zadaný e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a informaci o délce trvání rezervace. Zákazník po příchodu na pokladnu Provozovatele nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.

3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

 

4. Ostatní podmínky

1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, Provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.

2. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

 

5. Ochrana osobních údajů

1.  Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictvím internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely provozovatele.

2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

 

6. Odstoupení o smlouvy

1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě,
u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

 

7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

8. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

2.  Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.